ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δεν θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

Εταιρείες που έχουν σύνολο ενεργητικού 350.000 ευρώ, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000 ευρώ και μέσο όρο απασχολουμένων έως 10 άτομα θα απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, με το οποίο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι κοινοτικές οδηγίες 2013/34/ΕΚ και 2014/95/ΕΚ προβλέπει την απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις και να καταρτίζουν εκθέσεις διαχείρισης.

Ακόμη, καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και όχι εναλλακτικά στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πως οι ανώνυμες εταιρείες θα δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή εντός 11 μηνών από το κλείσιμο της χρήσης. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να δημοσιεύουν τα παραπάνω και στην ιστοσελίδα τους, εφόσον αυτή είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ οι εταιρείες δημοσίου συμφέροντος που είναι μητρικές επιχειρήσεις μεγάλου ομίλου με προσωπικό του υπερβαίνει τα 500 άτομα θα υποχρεούνται να περιλάβουν στην έκθεση διαχείρισης και μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του ομίλου σε περιβαλλοντικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς κ.λπ..

Τέλος, οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία και στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών θα οφείλουν να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν σε κυβερνήσεις.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ