ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση 1.459 νέων για απασχόληση σε επιχειρήσεις

Επιδότηση 1.459 νέων για απασχόληση σε επιχειρήσεις
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Στην πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ μέσω προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 8 μήνες.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των νέων µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Μάλιστα, το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 4.201.920 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι όμως έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης, ενώ πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-µέλους της ΕΕ ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα.

Οι θέσεις στις επιχειρήσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν ωφελούµενο.
  • Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 3 έως 9 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δύο ωφελουµένους.
  • Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 9 έως 19 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως τρεις ωφελουµένους.
  • Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 19 έως 30 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως πέντε ωφελουµένους.
  • Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 30 έως 50 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως οκτώ ωφελουµένους.
  • Επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως 10 ωφελουµένους.

Για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου εννεαμήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ