ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ το αγωνιστικό μπριτζ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ το αγωνιστικό μπριτζ
EPA / FELIPE TRUEBA

Το αγωνιστικό μπριτζ δεν εμπίπτει στην έννοια του «αθλήματος» κατά την οδηγία για τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απαλλαγεί ως τέτοιο από το φόρο. Αυτό έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεωρήσουν ότι το αγωνιστικό μπριτζ εμπίπτει στην έννοια των «υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα» κατά την ίδια οδηγία.

Το χαρτοπαίγνιο αυτό συνιστά παραλλαγή του μπριτζ και παίζεται σε αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπου κάθε ομάδα παίζει διαδοχικά την ίδια διανομή φύλλων με εκείνην των αντίστοιχων ζευγών σε άλλα τραπέζια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κατάταξη προκύπτει βάσει της σχετικής απόδοσης.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγε η English Bridge Union (EBU), εθνικός οργανισμός επιφορτισμένος με τη ρύθμιση και την ανάπτυξη του αγωνιστικού μπριτζ στην Αγγλία. Η EBU διοργανώνει τουρνουά αγωνιστικού μπριτζ, στα οποία οι παίκτες μπορούν να μετάσχουν κατόπιν καταβολής δικαιωμάτων συμμετοχής. Για τα εν λόγω δικαιώματα συμμετοχής η EBU αποδίδει ΦΠΑ. Ο οργανισμός αυτός ζήτησε να του επιστραφεί ο καταβληθείς φόρος δυνάμει της οδηγίας ΦΠΑ., καθώς υποστήριξε πως έχει δικαίωμα να τύχει των απαλλαγών που χορηγεί η οδηγία ως προς ορισμένες παροχές υπηρεσιών συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό.

Η βρετανική φορολογική αρχή απέρριψε τη σχετική αίτηση για τον λόγο ότι οι διατάξεις δυνάμει των οποίων απαλλάσσονται από τον φόρο ορισμένες παροχές υπηρεσιών «συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό» συνεπάγονται ότι ένα «άθλημα» πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικό σωματικό στοιχείο.

Η EBU άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως της φορολογικής αρχής, η οποία απορρίφθηκε. Επιληφθέν κατ’ έφεση, το δευτεροβάθμιο διοικητικό δικαστήριο του Ηνωμένου Βασίλειου, το οποίο εν συνεχεία ζήτησε από το Δικαστήριο της ΕΕ να διευκρινίσει αν πρόκειται περί «αθλήματος» υπό την έννοια της οδηγίας για το ΦΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι η έννοια του «αθλήματος» πρέπει να προσδιοριστεί, κατά πάγια νομολογία, σύμφωνα με το σύνηθες νόημά του στην καθημερινή γλώσσα, λαμβανομένου ταυτόχρονα υπόψη του πλαισίου εντός του οποίου αυτός χρησιμοποιείται και των σκοπών που επιδιώκονται με τη σχετική ρύθμιση.

Κατά το Δικαστήριο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των απαλλαγών από τον ΦΠΑ πρέπει να ερμηνεύονται στενά, η ερμηνεία της περιλαμβανόμενης στην οδηγία έννοιας του «αθλήματος» περιορίζεται σε δραστηριότητες ανταποκρινόμενες στο σύνηθες νόημα της έννοιας αυτής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μη αμελητέο σωματικό στοιχείο.

Μολονότι το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι το αγωνιστικό μπριτζ απαιτεί λογική, μνήμη, στρατηγική και δημιουργική σκέψη και αποτελεί δραστηριότητα με ευεργετικά αποτελέσματα για την πνευματική και σωματική υγεία εκείνων που την ασκούν τακτικά, εντούτοις κρίνει ότι το γεγονός ότι μια δραστηριότητα ωφελεί την πνευματική και τη σωματική υγεία δεν αποτελεί αφ’ εαυτού επαρκές στοιχείο για να συναχθεί ότι η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στην έννοια του «αθλήματος» κατά την οδηγία.

Έτσι, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια δραστηριότητα όπως το αγωνιστικό μπριτζ, η οποία χαρακτηρίζεται από αμελητέο σωματικό στοιχείο, δεν εμπίπτει στην έννοια του «αθλήματος» κατά την οδηγία ΦΠΑ.

Παρά ταύτα, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η ερμηνεία αυτή δεν προδικάζει το ζήτημα αν μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει αμελητέο σωματικό στοιχείο δύναται να εμπίπτει στην έννοια των «υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα» κατά την ίδια οδηγία για τον ΦΠΑ, όταν η δραστηριότητα αυτή, λαμβανομένων υπόψη της πρακτικής της, της ιστορίας της και των παραδόσεων στις οποίες ανήκει, καταλαμβάνει τέτοια θέση στην κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά συγκεκριμένης χώρας, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα του πολιτισμού της.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ