ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτιμητές ακινήτων θα εισηγηθούν τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες

Εκτιμητές ακινήτων θα εισηγηθούν τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες
EUROKINISSI

Έως τον Μάρτιο του 2018 θα πρέπει ειδικοί εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους για τις αναπροσαρμογές των τιμών ζώνης στο σύνολο της χώρας, οι οποίες θα διασταυρωθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Η ειδική διαδικασία για το πως θα καθοριστούν οι νέες αντικειμενικές τιμές στα ακίνητα προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, η οποία αναφέρεται και στη σύσταση επιτροπών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, οι οποίες θα εισηγούνται στο μέλλον τις αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής: «Εισάγεται μία εξαιρετική διαδικασία καθορισμού των τιμών εκκίνησης, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο για μία φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο λόγος της επείγουσας αυτής ρύθμισης είναι αφενός η προαναφερθείσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία έχει επηρεάσει την αγορά ακινήτων και, αφετέρου, οι έντονες αμφισβητήσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τις παλαιότερες τιμές ζωνών και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασταθούς τοπίου στη σχετική αγορά αλλά και στη φορολογική αντιμετώπισή της. Μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοσιονομικής συμφωνίας και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, η σχετική ρύθμιση επιτρέπει τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την εγκυρότητα των τιμών αυτών και να υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη.

Για τον άμεσο, λοιπόν, προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον υπουργό Οικονομικών, ανατίθεται στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν το έργο θα επιλεχθούν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις τιμές των ζωνών. Στις περιπτώσεις που δεν καταστεί εφικτός ο ασφαλής προσδιορισμός τιμών εκκίνησης κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία, αρμόδια προς τούτο καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή.

Η προβλεπόμενη διαδικασία αναμένεται να έχει άμεσα και έγκυρα αποτελέσματα και να προσφέρει σημαντικά στην εξυγίανση όλων των δράσεων που σχετίζονται με τα ακίνητα, είτε αυτές αφορούν τη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, είτε την ενίσχυση της αγοράς και της οικονομίας. Για τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης».

Για τις επιτροπές προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται Επταμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή με την οριζόμενη σύνθεση. Καθήκοντα ειδικού εισηγητή ασκεί ο (εκ των μελών) πιστοποιημένος εκτιμητής του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδομίας, τοπογραφίας, οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας, για την ολοκλήρωση του έργου τους. Μπορούν επίσης να ζητούν τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά, χωρίς την επίκληση απορρήτου.
  • Συστήνεται Τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή (με την οριζόμενη σύνθεση) για την εισήγηση των τιμών εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή.
  • Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, δύναται να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με εμπειρογνώμονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να επικουρεί τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.
  • Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα, σχετικά με τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη μεθοδολογία λειτουργίας των Επιτροπών, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, την τεκμηρίωση και διατύπωση των εισηγήσεων, τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους, την αποζημίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ