Σε ποιους φορολογουμένους ο νέος χρόνος έφερε μείωση προστίμων έως 33,3%
Πηγή: Shutterstock Stock Photos

Αναδρομική μείωση άνω του 33% επήλθε από την 1η Ιανουαρίου 2018 για μια σειρά φορολογικών προστίμων που έχουν επιβληθεί σε φορολογούμενους που «ξέχασαν» να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, δεν υπέβαλαν δήλωση παρακρατούμενου φόρου ή υπέβαλαν ανακριβή περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το «Φιλελεύθερο» η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση προβλέπεται στο ν. 4509/2017 που ψήφισε προσφάτως η Βουλή για την εφαρμογή επιεικέστερων προστίμων κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, για υποθέσεις που αφορούν σε χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις προ της εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (1//1/2014).

Είναι ενδεικτικό πως για τις χρήσεις έως το 2013 τα πρόστιμα επιβάλλονταν στη βάση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος (ν. 2523/1997), ο οποίος προέβλεπε πρόσθετους φόρους με ανώτατο όριο το 120% της αρχικής οφειλής. Πλέον από την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε αυτές τις υποθέσεις θα εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που προβλέπει πρόστιμο έως το 50% επί της διαφοράς φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, πλέον τόκου 8,76% ετησίως.

Να τονιστεί πως η εφαρμογή επιεικέστερων προστίμων είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Στόχος κυβέρνησης και θεσμών είναι να δοθούν κίνητρα προκειμένου να περιοριστεί το τεράστιο απόθεμα ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία που πλέον ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 63 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν πριν το 2014.

Ο νέος τρόπος προσέγγισης του ζητήματος συνίσταται στο ότι αν υπάρξει χαμηλότερο πρόστιμο τότε ο φορολογούμενος θα είναι πιο δεκτικός στην αποπληρωμή του. Δεν είναι τυχαίο πως μειωμένο πρόστιμο θα πληρώνουν και όσοι φορολογούμενοι σταματούν τις δικαστικές ενέργειες ή αποσύρουν εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής τους για τις συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις.

Παραδείγματα

Για να καταλάβει κανείς τη διαφορά μεταξύ προστίμων με το καθεστώς προ του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και πριν από αυτό αρκούν κάποια παραδείγματα:

Στις 20 Ιανουαρίου 2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για τη χρήση 2012, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληξε την 30.8.2013. Για την πράξη αυτή προκύπτει φόρος εισοδήματος 2.000 ευρώ. Με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την 1/1/2018 (ν. 2523/1997) ο φορολογούμενος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 2.000 Χ 120%, ήτοι 2.400 ευρώ. Πλέον με την ευνοϊκή μεταχείριση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα πληρώσει 1.715 ευρώ, δηλαδή 33,3% λιγότερο.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2018 εκδίδεται από τη φορολογική διοίκηση πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περίπτωση ανακριβούς περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ περιόδου Ιουλίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε την 20.8.2013.  Από την πράξη αυτή προκύπτει διαφορά φόρου 4.000 ευρώ. Αρχικά ο φορολογούμενος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 4.000 Χ 120%, ήτοι  4.800 ευρώ. Πλέον με την ευνοϊκή μεταχείριση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα πληρώσει 3.430 ευρώ.

Στις 10 Μαρτίου 2018 εκδίδεται από την εφορία πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μισθωτών υπηρεσιών για περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, μηνός Φεβρουαρίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε την 28.03.2013. Με την πράξη της εφορίας προκύπτει φόρος 3.000 ευρώ. Κανονικά έως τις 31/12/2017 ο φορολογούμενος θα επιβαρυνόταν με πρόστιμο 3.600. Πλέον επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.595 ευρώ, ήτοι με 1.000 ευρώ λιγότερα.

Διαβάστε επίσης