Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018
Πηγή: EUROKINISSI

Κέρδη 19 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε επίπεδο ομίλου έναντι ζημιών 143 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 523 εκατ. ευρώ  αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων ύψους 0,8 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 (+3% σε ετήσια βάση), λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+6% σε ετήσια βάση). Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 156 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018, οδηγώντας την τράπεζα σε οργανική κερδοφορία ύψους 50 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 53 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2018 της ΕΤΕ καταδεικνύουν τη συνεχή βελτίωση του Ισολογισμού και σηματοδοτούν την αντιστροφή των τάσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου. Πράγματι, μετά την επιστροφή της Τράπεζας σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο, η οργανική κερδοφορία συνεχίζει να ισχυροποιείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε 2,0 δισ. ευρώ περίπου. Η εν λόγω συναλλαγή ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.

Επιπρόσθετα, η ΕΤΕ σημείωσε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το δεύτερο τρίμηνο κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα επιτυγχάνει ήδη το στόχο του ΕΕΜ για το 2018, στοχεύοντας στη διατήρηση του σημαντικού αυτού αποθέματος κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου.

Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ διατηρεί ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας μετά την πλήρη αποδέσμευσή μας από τον ELA το Νοέμβριο του 2017. Η απόφαση της ΕΚΤ για άρση της κατ' εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης έχει μηδενική επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησής μας. Σημειώνουμε ότι, η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs), με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 117% τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τις επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ. από €25 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Τα κέρδη προ προβλέψεων θεωρούμε ότι άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το Β΄ τρίμηνο, με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας μας στο βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι το κόστος πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς και η περαιτέρω περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων».

Διαβάστε επίσης