ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 53 εκατ. ευρώ τα κέρδη του Ομίλου Alpha Bank το 2018 - Τι δήλωσε ο Β. Ψάλτης

Στα 53 εκατ. ευρώ τα κέρδη του Ομίλου Alpha Bank το 2018 - Τι δήλωσε ο Β. Ψάλτης
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ε. Ψάλτης. ALPHA BANK

Σε 53 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Alpha Bank το 2018, από 21 εκατ. ευρώ το 2017. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 1,44 δισ. ευρώ, ήτοι ήταν 23,1% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Το 2018 οι ζημίες απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1,614,9 δισ. ευρώ και σημείωσαν μεγάλη αύξηση 60,6% σε σχέση με το 2017.

Το 2018 το καθαρό έσοδο τόκων σημείωσε πτώση 9,6% σε σχέση με το 2017 και ανήλθε σε 1,75 δισ. ευρώ. Τα κύρια λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,14 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,7% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν το 2018 πτώση 10,1% και διαμορφώθηκαν στο 1,162 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 52,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, μειωμένες κατά 0,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 44,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε 7,2 δισ. ευρώ.

Το τέταρτο τρίμηνο 2018 οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 0,2 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 38,7 δισ. ευρώ Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σε 32,7 δισ. ευρώ σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, καθώς η αύξηση των καταθέσεων ιδιωτών, αντισταθμίσθηκε κυρίως από τη μείωση των καταθέσεων επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου.

Το τέταρτο τρίμηνο 2018 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων καθώς και εκκαθαρίσεων, και διαμορφώθηκαν σε 21,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ ή 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να μειωθεί κατά 90 μονάδες βάσεως στο τέταρτο τρίμηνο, σε 17,4%, ως αποτέλεσμα κυρίως του αρνητικού αποτελέσματος προ φόρων της περιόδου καθώς και του χαμηλότερου επενδυτικού χαρτοφυλακίου αξιογράφων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 14%.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ε. Ψάλτης αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 δήλωσε ατ εξής: «Στα πρώτα οικονομικά μας αποτελέσματα εκπροσωπώντας την τράπεζα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Alpha Bank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσής μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία. Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank θα παραμείνει η τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η υράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά 10,7 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 14,3 δισ. ευρώ, έως το 2021. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ