ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό αξιολόγηση το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών – Η θέση της Ελλάδας

Υπό αξιολόγηση το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών – Η θέση της Ελλάδας
AP Photo/Yves Logghe

Στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει μπει το σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ με τους ελεγκτές να επισκέπτονται τα κράτη μέλη για να διαπιστώσουν εάν το ισχύον σύστημα εξασφαλίζει αποτελεσματικά ότι το ποσό του φόρου υπολογίζεται ορθά και καταβάλλεται στο σωστό κράτος μέλος.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί το κατά πόσον η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ είναι αποτελεσματική, τόσο υπό το πρίσμα της υποστήριξης και της παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και σε επίπεδο διακρατικών συμπράξεων, δηλαδή εάν τα κράτη μέλη αξιοποιούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα δεδομένα που τους παρέχονται.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που εξυπηρετεί τη μεταξύ κρατών μελών ανταλλαγή τόσο φορολογικών πληροφοριών όσο και πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Οι φορολογικές αρχές της ΕΕ έχουν, επίσης, συμφωνήσει να συνεργάζονται στενότερα, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ, όχι μόνο για την ορθή εφαρμογή των φορολογικών κανόνων, αλλά και για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Η θέση της Ελλάδας

Σε σχέση με την Ελλάδα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει δείξει πως επιδιώκει την ανταλλαγή πληροφοριών και πως είναι πρόθυμη στην αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Ειδικότερα, στον τομέα της άμεσης φορολογίας διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 συνολικά 683 αιτήματα διοικητικής συνεργασίας (κατόπιν αιτήματος ανταλλαγή πληροφοριών, αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, κοινοποίηση εγγράφων) στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου, της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ και της Σύμβασης ΟΟΣΑ/Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα.

Στο τομέα του ΦΠΑ και πάντα στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 699 αιτημάτων. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι μέρος των εισερχομένων αιτημάτων αφορούσε 73 ελληνικές «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις των οποίων πραγματοποιήθηκε η αναστολή χρήσης του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Επιπλέον, απεστάλησαν 567 απαντήσεις σε αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 816 αιτημάτων τα οποία και απεστάλησαν στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η αποστολή 573 απαντήσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές ελεγκτικές υπηρεσίες κατόπιν αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και η ανταλλαγή 12 αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για παροχή πληροφοριών σχετικά με το μητρώο εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα VIES και αποστολή ισάριθμων απαντήσεων. Τέλος, ολοκληρώθηκε η αποστολή αυτόματης, χωρίς προηγούμενη αίτηση, ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά με τη χορήγηση 238 αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος.

Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση των Κοινοτικών Συστημάτων ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός 169 ελληνικών «εξαφανισμένων» επιχειρήσεων και ανεστάλη η χρήση του ΑΦΜ τους στο σύστημα VIES για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και απεστάλησαν 76 αιτήματα για διενέργεια ελέγχων προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στο Δίκτυο EUROFISC. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν 14 ελληνικές «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις και έχει πραγματοποιηθεί η αναστολή χρήσης του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ