ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πόλεμος» στα νέα φέσια: Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός εξόφλησης οφειλών του Δημοσίου

«Πόλεμος» στα νέα φέσια: Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός εξόφλησης οφειλών του Δημοσίου
EUROKINISSI

Δεδομένου ότι η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες συμβάλλει στην εξυγίανση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενισχύει την αξιοπιστία του Δημοσίου και συνιστά βασική πηγή τόνωσης της ρευστότητας της οικονομίας, ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας έχει δώσει μεγάλο βάρος στην αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, ώστε να μην δημιουργούνται νέα χρέη.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποστείλει ήδη στους θεσμούς την πρότασή του για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία έχει βασισθεί και σε συστάσεις που έχει διατυπώσει για το θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά από ελέγχους που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε φορείς του Δημοσίου για πάνω από ένας έτος, εντόπισε πλήθος προβληματικών διαδικασιών και παραλείψεων, τις οποίες περιέγραψε σε ειδική έκθεση που κατέθεσε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα εξής:

-Μη λεπτομερής απεικόνιση στις οικονομικές αναφορές της χρονολογικής ωρίμανσης των υποχρεώσεων από επιστροφές φόρων και λοιπές δαπάνες, οι οποίες ήταν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

-Μη τήρηση της νομοθεσίας περί υποχρέωσης καταβολής τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και μη αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των τόκων στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι προέβαιναν στην υποβολή αίτησης για την καταβολή τους

-Ασάφειες και μη ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από επιστροφή φόρων, με αποτέλεσμα να υφίσταται αμφισβήτηση ως προς το ύψος των υποχρεώσεων που δηλώνονταν ως ληξιπρόθεσμες και το χρονικό σημείο γέννησης των απαιτήσεων των φορολογουμένων.

-Καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων από επιστροφές φόρων που δεν είχαν επιλεχθεί να αξιολογηθούν με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.

-Μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων λόγω μη κατανομής πίστωσης.

-Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω νομικών κωλυμάτων παρά την επάρκεια πιστώσεων στον Προϋπολογισμό (αφορά επίδικες ή αμφισβητούμενες υποχρεώσεις).

-Αδυναμία αυτόματης εξαγωγής συγκεντρωτικής και αναλυτικής αναφοράς σχετικά με τους συμψηφισμούς που διενεργήθηκαν επί οφειλών δικαιούχων προμηθευτών σε ΔΟΥ ή σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

-Λανθασμένη βάση υπολογισμού της χρονολογικής ωρίμανσης των υποχρεώσεων.

-Λανθασμένο επιμερισμό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στη σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων.

-Μη συμμόρφωση του Μητρώου Δεσμεύσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

-Έλλειψη διακριτής παρακολούθησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.

-Προβληματικά δικαιολογητικά εξόφλησης (ενημερότητες, αποδεικτικά είσπραξης, κ.α.) συμβάσεων που δεν έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας η μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί «συνεχή δράση» για την κυβέρνηση, το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατήρτισε την πρότασή του για έναν μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει σε σημαντικό βαθμό την πολυνομία και την ασάφεια που διέπει σήμερα την καταγραφή και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και η οποία προβλέπει πιο συγκεκριμένες και μοντέρνες διαδικασίες, ώστε οι πιστώσεις να φθάνουν σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών στους προμηθευτές του Δημοσίου.

Ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να αξιολογηθεί επί της αρχής από τους θεσμούς στην έκθεση που θα συντάξουν για την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδος και αναμένεται να δρομολογηθεί πριν από το τέλος του έτους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ