ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο επίκεντρο του Ecofin ο ευρωπαϊκός συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος

Στο επίκεντρο του Ecofin ο ευρωπαϊκός συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος
EPA

Το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνει σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στόχος είναι να καθοδηγηθούν οι μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, και ειδικότερα να εξετασθούν τρόποι για την εναρμόνιση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ενισχυθεί η εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ακόμη, το Ecofin θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με τα συμπεράσματα του συμβουλίου να αναμένεται να διαμορφώσουν το πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής ενός νέου χάρτη πορείας για περαιτέρω δράσεις.

Τέλος, το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνει σχέδιο εργασίας σχετικά με τη δράση για το κλίμα, θα εξετάσει το μελλοντικό θεματολόγιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ