ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 484 εκατ.ευρώ το 2019

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 484 εκατ.ευρώ το 2019
ΑΠΕ- ΜΠΕ

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 484 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας το 2019.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 1,186 δισ. ευρώ το 2019, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα που απορρόφησε το κόστος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II το δεύτερο εξάμηνο 2019, καθώς και τη μικρή μείωση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια ύψους 2,8% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο ρυθμός της δανειακής απομόχλευσης συνέχισε να βαίνει μειούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ το 2019, επιβεβαιώνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα των υγιών εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση το 2019, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από προμήθειες λιανικής τραπεζικής (+13% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι ζημιών ύψους 71 εκατ. ευρώ το 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) με Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (65 εκατ.), την πώληση του ξενοδοχείου "Grand Hotel” (30 εκατ.), καθώς και την πώληση κρατικών ομολόγων (207 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 9% σε ετήσια βάση το 2019, με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού που ξεκίνησε το Μάιο του 2019 να καταγράφει σημαντικά οφέλη (συμμετοχή περίπου 800 εργαζομένων το 2019 και 300 εργαζομένων κατά το πρώτο τρίμηνο 2020).

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 365 εκατ. ευρώ το 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 123 μονάδες βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 474 εκατ. ευρώ το 2019, αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 42,2 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ (+6%) σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των εκροών κρατικών καταθέσεων ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,2% 2 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,1% 2 , υπερβαίνοντας σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2020

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς ανέφερε τα εξής: «Η εμφάνιση του κορωνοϊού (Covid-19), με σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, υποβαθμίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων του Δ’ τριμήνου 2019, το οποίο αντιπροσωπεύει εξελίξεις από ένα παρελθόν που διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και στο εγγύς μέλλον.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων κρίσιμων εβδομάδων, η Εθνική Τράπεζα απέδειξε ότι μπορεί να δράσει γρήγορα αναφορικά με:

α) τη δημιουργία ενός νέου λειτουργικού μοντέλου εξ αποστάσεως εργασίας, προφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο την υγεία των εργαζομένων της,

β) την προσαρμογή των διαδικασιών της Τράπεζας στη λειτουργία "απομακρυσμένης πρόσβασης" για τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ψηφιακών καναλιών μας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον επιχειρησιακό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου υποκλοπών δεδομένων στο διαδίκτυο και γ) τη θέσπιση ενεργειών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πελατών (π.χ. όσον αφορά τις περιόδους χάριτος στις πληρωμές και τις νέες διευκολύνσεις κεφαλαίου κίνησης που εγγυάται η κυβέρνηση).

Σήμερα, η ΕΤΕ είναι επιχειρησιακά και ψυχολογικά έτοιμη να επιτύχει σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο νέο κόσμο. Η επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας βασίζεται στον ισχυρό Ισολογισμό της, στην ευέλικτη και αποδοτική στρατηγική της, καθώς και στην αποτελεσματική, και με επίκεντρο τον άνθρωπο, διοίκησή της από μία δυναμική ομάδα, η οποία συνεργάζεται στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Από την άποψη αυτή, τα υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τη δυναμική της προσπάθειάς μας για μετασχηματισμό, θέτουν την ΕΤΕ σε πλεονεκτική θέση.

Πρώτον, αναφορικά με τη ρευστότητα, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ αρνητικές εξελίξεις στις αγορές, λόγω του ισχυρού αποθέματος ρευστότητας, της εξαιρετικά χαμηλής έκθεσής της στη διατραπεζική αγορά, καθώς και του μικρού χαρτοφυλακίου "διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση" (HTCS).

Δεύτερον, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 18,5%, ενώ οι κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά.

Τρίτον, η νέα διοικητική ομάδα της ΕΤΕ, αξιοποιώντας τα απτά αποτελέσματα του Προγράμματος Μετασχηματισμού, αλλάζει την Τράπεζα με επιτυχία, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της, όπως διαφαίνεται στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2019. Η ισχυρή αυτή ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να υλοποιεί αποτελεσματικά τις αλλαγές, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 καταδεικνύουν την ισχυρή ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας, κατά περίπου 40% σε ετήσια βάση, σε 235 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο την αύξηση των οργανικών εσόδων, όσο και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων κατά 11% (προσαρμόζοντας για την επίπτωση από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 και την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ), συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με συμμετοχή περίπου 1,100 εργαζομένων. Επιπλέον, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά περίπου 5 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.

Προς το παρόν, η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που μπορώ, όμως, να υποσχεθώ είναι ότι η Εθνική Τράπεζα θα σταθεί κοντά στους πελάτες της και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις νέες πολιτικές και λύσεις που έχουν εγκριθεί από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος από την άνευ προηγουμένου επιβολή περιορισμών σε μεγάλο μέρος της οικονομίας. Επιπλέον, η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας δεν θα ανακοπεί. Αντιθέτως, η ΕΤΕ θα επιταχύνει τις αλλαγές στο λειτουργικό της μοντέλο, ιδίως την ψηφιοποίηση της Τράπεζας, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να κάνουν συναλλαγές, αλλά και να αποκτήσουν νέα προϊόντα μέσω ψηφιακών καναλιών. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία τιτλοποίησης ΜΕΑ που θα υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Εν κατακλείδι, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η ΕΤΕ και σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή περίοδο θα είναι αντάξια της μακρόχρονης ιστορίας της, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ