ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα

Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα
CNN Greece

Διάταξη που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις» που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση εμπλουτίζει τα μέτρα της συνήθους δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα βάσει του νόμου 4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται νέα παράγραφος στο άρθρο 13 του ν. 4557/2018 με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet, να συναινεί στην ηλεκτρονική διαβίβαση του πρόσφατου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος από την ΑΑΔΕ προς τα ως άνω νομικά πρόσωπα.

Διευκρινίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα θα διαβιβάζονται, ηλεκτρονικά, στοιχεία της πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου σύμφωνα με τη συναίνεση του φορολογούμενου, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα διαβιβάζεται, ηλεκτρονικά, η πρόσφατη υποβληθείσα δήλωση, η οποία συνεπάγεται άμεσο προσδιορισμό του φόρου.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ως άνω διαβίβαση.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ