ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσπίζονται οι ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις εταιρειών

Θεσπίζονται οι ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις εταιρειών
Φωτογραφία αρχείου Pixabay

Τη διευκόλυνση της διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η πανδημία κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση προσωρινής ρύθμισης σχετικά με τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από απόσταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ρύθμιση αυτή ήταν επιτυχημένη επιτρέποντας την ασφαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, ενώ αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων από απόσταση.

Ενόψει της θετικής αυτής εμπειρίας κρίθηκε από την Κυβέρνηση σκόπιμη η θέσπιση ρυθμίσεων που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με ηλεκτρονικά μέσα, όχι μόνο για τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά μόνιμα, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διεξαγωγή συνεδριάσεων έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, καθώς μειώνει το κόστος, αποτρέπει περιττές μετακινήσεις και διευκολύνει τη συμμετοχή προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Ήδη πρόσφατα νομοθετήματα (ν. 4072/2012 και ν. 4548/2018) προέβλεψαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων από απόσταση, όμως προϋπόθεση για αυτό ήταν η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό, ενώ σε σχέση με ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν επιτρεπόταν η διεξαγωγή συνεδρίασης αποκλειστικά από απόσταση.

Ενόψει της επιτυχούς πρόσφατης εμπειρίας με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προτείνεται να καταργηθεί η προϋπόθεση της καταστατικής πρόβλεψης, ώστε να μπορεί η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου να προβλέπει τη διεξαγωγή αυτής εν όλω ή εν μέρει από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα.

Ειδικά ως προς τη γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών προβλέπεται μεν ότι για τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση αρκεί σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όμως για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται είτε καταστατική πρόβλεψη, είτε σπουδαίος λόγος.

Είναι φανερό ότι η ύπαρξη επιδημίας ή πανδημίας συνιστά τέτοιο σπουδαίο λόγο.

Τέλος, προτείνεται η εισαγωγή ατομικού δικαιώματος μετόχου να διεξαχθεί ως προς αυτόν η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει ήδη ως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ