ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότερος γίνεται ο οικονομικός έλεγχος των επιμελητηρίων

Αυστηρότερος γίνεται ο οικονομικός έλεγχος των επιμελητηρίων
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς που κατατέθηκε χθες στη Βουλή επανακαθορίζονται διατάξεις που αφορούν στα επιμελητήρια και γίνεται πιο αυστηρός ο οικονομικός τους έλεγχος.

Στο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζεται πως τα επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια».

Όπως ξεκαθαρίζεται, ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους υπόχρεους και για όσο διάστημα διαρκεί η μη υποβολή, αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως προβλέπονται στο ν. 4635/2019, μεταφέρονται σε λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός τους από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.

Το νομοσχέδιο αναφέρει πως Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιρειών οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου θα πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του και μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποβάλλεται για τελική έγκριση στο αρμόδιο όργανο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».

Οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Κατά το νομοσχέδιο, όσα Επιμελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τέλος, σημειώνεται πως οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πως απολογισμός των δράσεων στους θα συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιείται στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ