ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε το Δημόσιο θα ζητά την επιστροφή της επιδότησης δόσεων δανείων

Πότε το Δημόσιο θα ζητά την επιστροφή της επιδότησης δόσεων δανείων
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Μπορεί από την 1η Αυγούστου να ανοίγει η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για την επιδότηση των δόσεων ενυπόθηκων δανείων δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορωνοϊό, ωστόσο οι ωφελούμενοι δανειολήπτες δεν θα έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και αυστηρές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούν, διαφορετικά το Δημόσιο θα μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε για την επιδότηση των δανείων τους.

Το άρθρο 81 του φορολογικού νομοσχεδίου που κατέθεσε χθες η Κυβέρνηση στη Βουλή τυποποιεί το δικαίωμα του Δημοσίου να αναζητά από τον οφειλέτη την επιστροφή της καταβληθείσας συνεισφοράς, αν ο οφειλέτης εκπέσει από το δικαίωμά του σε περίπτωση υπερημερίας ή ασυνέπειάς.

Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει, ότι η συνεισφορά καταβάλλεται για το σκοπό της προστασίας της κύριας κατοικίας δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού και προβλέπει τη διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από τον οφειλέτη, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 2%.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα, ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 5% από το χρόνο καταβολής τους.

Η σχετική διάταξη αναφέρεται συγκεκριμένα και στην περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των κανονισμών ήσσονος σημασίας για τα επιχειρηματικά δάνεια, όπου επιβάλλονται τόκοι για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην περίπτωση που επιπροσθέτως αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η επιστροφή γίνεται εντόκως ξανά με επιτόκιο 5% από το χρόνο καταβολής.

Αλλά η ίδια διάταξη προβλέπει και ποινικές επιπτώσεις σε βάρος του αιτούντος, που στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβάλει ανειλικρινή δήλωση ή ψευδή στοιχεία ή και αποκρύπτει αληθινά, με σκοπό την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους του από τη συνεισφορά του Δημοσίου.

Όπως ρητά αναφέρεται, εφόσον υπάρξουν σχετικές ενδείξεις, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία εκάστης υποθέσεως, παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση και διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Το πρόγραμμα επιδότησης δόσης δανείου

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου για την επιδότηση δόσης ενυπόθηκου δανείου είναι τα εξής:

α) Στο νέο πλαίσιο συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, μπορούν να ενταχθούν τα δάνεια φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων έχει μια ευρεία κατηγορία πληγέντων στο πλαίσιο του κορωνοϊού φυσικών προσώπων, στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου, ήτοι προσώπων που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού.

γ) Δημιουργούνται τρεις κατηγορίες υπαγόμενων δανείων, ήτοι οφειλών επιδεκτικών συνεισφοράς του Δημοσίου και εισάγονται πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξυπηρέτηση ή καθυστέρηση (έως ή πλέον των 90 ημερών) ή την καταγγελία των δανείων. Αναλόγως, για τις τρεις κατηγορίες δανείων διαφοροποιούνται και τα ποσοστά της συνεισφοράς του Δημοσίου καθώς και η ελάχιστη μηνιαία συνεισφορά.

δ) Η διαδικασία του προγράμματος, η υποβολή και έγκριση της αίτησης, διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με αυτόματη άντληση δεδομένων, εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και πιστοποιητικά.

ε) Προβλέπεται κλιμακούμενο ποσοστό της συνεισφοράς του Δημοσίου, σε συνάρτηση με το ύψος της οφειλής, το οικογενειακό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δανειοληπτών και την ενίσχυσή τους.

στ) Υπάρχει ρητή πρόβλεψη και για τους δανειολήπτες, οι οφειλές των οποίων έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130) ή εκκρεμεί η υπαγωγή τους, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων του παρόντος.

ε) Προβλέπεται περίοδος παρακολούθησης της εξυπηρέτησης των δόσεων του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη, μετά τη λήξη της επιδότησης, και – όπως προαναφέρθηκε- επιστροφή της επιδότησης σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης της οφειλής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, αφενός μεν η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και αφετέρου η αποθάρρυνση των δανειοληπτών που δεν έχουν πραγματική βούληση εξυπηρέτησης της οφειλής τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ