ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ 2016: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα προγράμματα

ΕΣΠΑ 2016: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα προγράμματα
Christopher Furlong/Getty Images/Ideal Image

Τα μικρά μυστικά που πρέπει να ξέρετε για 4 προγράμματα επιδότησης "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Υπουργείο Οικονομίας.

Από τα συγκεκριμένα προγράμματα αναμένεται να ωφεληθούν νέες επιχειρήσεις και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να αναβαθμιστούν μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιτρέπεται η σύσταση μικρών συνεργαζόμενων σχημάτων επιχείρησης, κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται σε χώρο εκτός της κατοικίας τους, το δηλωθέν εισόδημα (από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) για το 2015 θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 20.000 (ατομικό) ή 35.000 (οικογενειακό).

Μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή ως 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Σε ότι αφορά την καταβολή της χρηματοδότησης, η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών, μπορεί να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Αναβάθμιση πολύ μικρών

Δεν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις ή φορείς ΟΤΑ, ή εταιρίες όπου στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% δημόσιοι φορείς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις δαπάνες για την απόκτηση οχήματος επαγγελματικής χρήσης μέχρι 15.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτούνται δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μισθολογικό κόστος, ενώ ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

Ο δικαιούχος δεν μπορεί μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή μετά την ένταξή του και για 3 χρόνια από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης, ενώ δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α βαθμού.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Δεν υπάρχει περιορισμός με βάση το εισόδημα για τους δικαιούχους, ούτε και ηλικιακά όρια, πέραν της ενηλικίωσης. Εξαιρούνται επιχειρήσεις franchise, ενώ στη δράση δεν μπορεί να μπει κάποιος αν έχει ήδη επιχείρηση, προσθέτοντας νέο ΚΑΔ. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, όμως μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει την ατομική του επιχείρηση.

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, ενώ η επιχείρηση που θα ενταχθεί στη δράση θα πρέπει να διατηρήσει τον παραγωγικό εξοπλισμό για 3 έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ, ενώ η επένδυση δεν μπορεί να αφορά περισσότερες από μία περιφέρειες, δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και οι σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες, όπως και η μελέτη ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές δαπάνες μελετών.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μην διαθέτει τον ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) της επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να τον έχει πριν την πρώτη εκταμίευση.

Διαβάστε ακόμη

ΕΣΠΑ 2016: Ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα

ΕΣΠΑ 2016: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2016: Για ποιες δαπάνες θα επιχορηγούνται οι δικαιούχοι

ΕΣΠΑ 2016 - Tα νέα προγράμματα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι προθεσμίες

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ