ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δικηγόροι θα αναφέρουν πελάτες τους που ξεπλένουν χρήμα

Οι δικηγόροι θα αναφέρουν πελάτες τους που ξεπλένουν χρήμα

Αναφορές για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή ασυνήθεις συναλλαγές, πελατών τους ή τρίτων, θα πρέπει να στέλνουν εφεξής οι δικηγόροι σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατία» που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Τις εν λόγω αναφορές θα λαμβάνει πενταμελής επιτροπή δικηγόρων που θα οριστεί με τριετή θητεία από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η οποία θα εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη, η επιτροπή θα λαμβάνει τις αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή συναλλαγές, θα ελέγχει αν υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και θα τις διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής, ο τρόπος διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της επικράτειας στην Αρχή για το Ξέπλυμα, καθώς και η διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της επιτροπής με την Αρχή.

Η προαναφερόμενη επιτροπή των δικηγόρων θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσια έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό των αναφορών ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών που ελήφθησαν από τους δικηγόρους και τον αριθμό των αναφορών που διαβιβάστηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόβλεψη για την αναφορά υπόπτων συναλλαγών από δικηγόρους στην Αρχή για το Ξέπλυμα έχει υπάρξει ξανά.

Ωστόσο, εκφράζεται ο προβληματισμός πως η εμπλοκή της επιτροπής δικηγόρων ως ενδιάμεσου, ενδεχομένως να οδηγήσει σε διαρροές, οι οποίες δεν υπάρχουν όταν οι δικηγόροι καταθέτουν αναφορές απευθείας στην Αρχή.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ