ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες εγγυήσεις 780 εκατ. ευρώ για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέες εγγυήσεις 780 εκατ. ευρώ για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Markus Spiske / Unsplash

Στις 12 Οκτωβρίου 2020, θα πρέπει οι τράπεζες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στον β’ κύκλο Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 μέσω του οποίου, αρχής γενομένης από τα τέλη του Οκτωβρίου, θα χρηματοδοτηθούν με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

Η νέα αυτή φάση δίνει έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πόρων θα κατευθυνθεί σε αυτές, ενώ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ενισχύθηκε με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, πόρους προερχόμενους από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)», με αποτέλεσμα τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 να ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, μαζί με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος από τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στον νέο κύκλο, τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το ποσό που θα πέσει στην αγορά από το συγκεκριμένο Ταμείο έως το τέλος του χρόνου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα «τρέχει» και η β’ φάση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μέσω του οποίου θα διοχετεύουν στην αγορά άλλα 800 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2020.

Σημαντικό σημείο διαφοροποίησης στον δεύτερο αυτόν κύκλο χρηματοδοτήσεων είναι ότι από 75% έως 90% των νέων δανείων που θα δοθούν θα απευθύνονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, με δικαίωμα συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημόσιων φορέων και των θυγατρικών τους και των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Σε αυτή τη φάση βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ