ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διαδικασίες fast track η δημοπράτηση έργων

Με διαδικασίες fast track η δημοπράτηση έργων
INTIME

Γρηγορότερη δημοπράτηση των έργων ειδικής σημασίας, αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, αλλά και εκσυγχρονισμό - ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, είναι μερικές από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εκτέλεσης έργων και μελετών που παρουσιάστηκαν χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή

Σε ό,τι αφορά τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, πλέον, θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο όρο της έκπτωσης του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν και η αιτιολόγηση θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία.

Στις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται: η ενίσχυση του συστήματος μελέτης – ώστε να μπορεί να ξεκινά πιο γρήγορα η δημοπράτηση των έργων –, η εισαγωγή της ιδιωτικής επίβλεψης – εκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες ετών που αφορούν το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων με βασικούς άξονες των αλλαγών που προωθούνται: την επιτάχυνση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με μείωση της γραφειοκρατίας, χωρίς εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων.

Τα βασικά σημεία των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε είναι:

  • Η αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μόνο στάδιο όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά.
  • Η προώθηση των διαδικασιών της διαβούλευσης με την αγορά πριν από την προκήρυξη διαγωνισμών σημαντικής αξίας.
  • Η πρόβλεψη δυνατότητας δημιουργίας Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τις προμήθειες του Δημοσίου και για την επέκταση των εργαλείων e-procurement με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων. Γεγονός που θα επιφέρει μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από 5% σε 4% προκειμένου να διευκολυνθεί, περαιτέρω, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις.
  • Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στη διαδικασία ανάθεσης για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.
  • Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού. Αυξάνονται τα όρια της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα.
  • Απευθείας ανάθεση μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού, ενώ καταργείται η διαδικασία των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
  • Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες Αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα) ενώ αναθέσεις συμβάσεων αξίας 2.500 ευρώ θα γίνονται απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία προδικαστικής επίλυσης διαφορών από την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ