ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία: Απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων το Μάρτιο και δημιουργία Family Offices

Τροπολογία: Απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων το Μάρτιο και δημιουργία Family Offices
INTIME

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τα επαγγελματικά ακίνητα και τον Μάρτιο, τη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, αλλά και τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Με τον τροπολογία η κυβέρνηση προχωρεί στη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices). Με τα κίνητρα αυτά επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα διαφανές και οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας τους.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη, ή καθίστανται, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ή των ειδικότερων προβλέψεων των προαναφερόμενων ήδη θεσπισμένων φορολογικών κινήτρων με τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία θεσπίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες ειδικού σκοπού (εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας) και προβλέπεται, κατά βάση, ο σκοπός, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας τους (νομική μορφή, προσδιορισμός συμμετεχόντων σε αυτές, ελάχιστος αριθμός απασχολούμενού προσωπικού, ελάχιστο ύψος λειτουργικών δαπανών κατ'έτος), καθώς και φορολογικά ζητήματα (προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων, ποσοστού κέρδους, φορολογητέου εισοδήματος, υπολογισμός φόρου εισοδήματος και εφαρμοζόμενη διαδικασία καταβολής τον, θέματα Φ.Π.Α.).

Παράλληλα, με άλλο άρθρο της τροπολογίας διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν το 1924, υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυρόπληκτων, βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1894, ρυμοτομικού σχεδίου στις αναφερόμενες θέσεις Μαλεαίνας προς αποκατάσταση σεισμοπαθών και εντάχθηκαν, ως πρώην δασικά, σε σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός τον εγκεκριμένού, το 1963, ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέον Παντελεήμονα Πιερίας.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που τροποποιούν και το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, επανακαθορίζονται η αρμόδια διοικητική αρχή για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή στην αρμόδια αρχή, τόσο από' φυσικά, όσο και από νομικά πρόσωπα και δημιουργείται στο υπουργείο Οικονομικών διαδικτυακή πλατφόρμα, για την τήρηση τον Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Ακόμη, εξειδικεύεται το αντικείμενο των κλάδων εκπόνησης εκτιμήσεων, στους οποίους οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται και προβλέπεται η καταχώριση των εκθέσεων εκτιμήσεων ακινήτων στη βάση δεδομένων «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιούσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.».

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα, ειδικά για το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς τον κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών στα κτήρια αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, με άλλο άρθρο της ίδιας τροπολογία απαλλάσσεται και για το μήνα Μάρτιο 2021 (ίσχυε για τούς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021) από την υποχρέωση καταβολής τον συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ