ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης, πανδημία και ενέργεια στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2022

Ταμείο Ανάκαμψης, πανδημία και ενέργεια στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2022
Οι εκθέσεις, οι επισκοπήσεις και οι γνώμες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ European Union

Οι δαπάνες για προμήθεια εμβολίων, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ, η φορολογική απάτη και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στην ΕΕ, συγκαταλέγονται στους ελέγχους που θα διεξάγει το 2022 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με πολλούς εξ αυτών να αφορούν ειδικά την Ελλάδα.

Οι εκθέσεις, οι επισκοπήσεις και οι γνώμες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, ήτοι την Κομισιόν , την ΕΚΤ, θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις εθνικές διοικητικές αρχές.

Στη βάση αυτή το πρόγραμμα ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Έλεγχο για να αξιολογηθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την αποτελεσματική προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμβολίων για την COVID-19.

-Επισκόπηση για αναλυθούν οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες στο πλαίσιο του συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) σε σχέση με τη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων.

-Έλεγχο για να αξιολογηθεί αν το σύστημα ελέγχου της Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την κανονικότητα των πληρωμών του ΜΑΑ και να προστατέψει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

-Έλεγχο για να αξιολογηθεί η διαδικασία έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-Έλεγχο για να αξιολογηθεί ο τρέχων σχεδιασμός της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που επήλθαν από το ΠΔΠ 2021-2027 και την πρωτοβουλία NGEU.

-Έλεγχο για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή κατάφερε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά και αποδοτικά τον κύκλο επαλήθευσης του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) για την περίοδο 2016-2019.

-Έλεγχο για να παρασχεθεί διασφάλιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την άποψη της εποπτείας επί σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο έχει εγκαθιδρυθεί μια εύρυθμη ενιαία αγορά για τα επενδυτικά ταμεία, καθώς και κατά πόσον αυτή προστατεύει τους επενδυτές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν οι διαδικασίες ελέγχου σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών, οι οποίες διασφαλίζουν ότι η ΕΕ ανακτά αποτελεσματικά και έγκαιρα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί παράτυπα.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση του νέου ίδιου πόρου, ο οποίος βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής και της επαλήθευσης των συμβολών των κρατών μελών.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής και των κανονιστικών μέτρων που έχει λάβει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ.

-Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή προσάρμοσε αποτελεσματικά την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020 μέσω των πρωτοβουλιών επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και του REACT-EU και αν κινητοποίησε γρήγορα τους πόρους των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19.

-Έλεγχος για να αναλυθεί αν το SURE ήταν αποτελεσματικό όσον αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας μέσω της εισοδηματικής στήριξης για τους εργαζόμενους και της αναπλήρωσης εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους – και συνεπώς όσον αφορά την αποφυγή άσκοπων απολύσεων – κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί εάν η Επιτροπή ανέπτυξε αποτελεσματικά συστήματα για τη δανειακή χρηματοδότηση του NGEU.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν τα διοικητικά μέτρα που εισήγαγαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19.

-Έλεγχος για να διερευνηθεί αν η Επιτροπή έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης της λειτουργίας της συμφωνίας του Σένγκεν, στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19 μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021.

-Έλεγχος, συμπληρωματικός εκείνου με θέμα την «Ελεύθερη κυκλοφορία – Φάση I», για την αξιολόγηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντέδρασαν καταλλήλως στην πανδημία της COVID-19 για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί ο τρόπος αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στην πρόκληση της πανδημίας της COVID-19, καθώς και κατά πόσον αυτή η αντίδραση εξυπηρετούσε το σκοπό της.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν οι βασικοί στόχοι του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ): ταχύτητα εκταμιεύσεων. Σε ποιο βαθμό επισπεύσθηκε η χρηματοδότηση του ΜΑΑ και χρησιμοποιήθηκε από τα κράτη μέλη για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις;

-Έλεγχος για αξιολογηθεί η καταλληλότητα του μηχανισμού της Επιτροπής για την παρακολούθηση της επίτευξης ορόσημων και τιμών-στόχου που έχουν τεθεί στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών με σκοπό τη μέτρηση των επιδόσεων του μηχανισμού.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που έχουν ληφθεί από το ΜΑΑ είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) σε ένα μικρό αριθμό κρατών μελών, με έμφαση στους βασικούς στόχους πολιτικής των ΣΑΑ κάθε χώρας. Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής της υλοποίησης του ΜΑΑ, το ΕΕΣ θα μπορούσε προοδευτικά να καλύψει με τέτοιους ελέγχους τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όλων των κρατών μελών.

-Έλεγχος για να αναλυθούν οι δράσεις που, στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», διαπιστώθηκε ότι αποσκοπούσαν στη «μείωση του χάσματος Ε&Κ στην Ευρώπη» μεταξύ των «πρωτοπόρων» και «αυτών με χαμηλές επιδόσεις» στον τομέα της καινοτομίας και, ως εκ τούτου, στη διεύρυνση της συμμετοχής στο «Ορίζων 2020» και στην υποστήριξη της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν διασφαλίσει μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα χρήση της στήριξης από το ΕΤΠΑ, με σκοπό οι ΜΜΕ να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η υλοποίηση των ασφαλών δικτύων 5G από την ΕΕ γίνεται έγκαιρα και συντονισμένα.

-Έλεγχος για να εξεταστούν τα ενωσιακά προγράμματα στήριξης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ στην ΕΕ.

-Έλεγχος για να εξεταστεί η εποπτεία που ασκεί ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) όσον αφορά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων της αγοράς ηλεκτρισμού και την επιτήρηση της κατάχρησης της αγοράς και της διαφάνειας (κανονισμός REMIT) στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί με ποιον τρόπο η Επιτροπή, αφενός, χρησιμοποιεί τα δεδομένα και την ανάλυση δεδομένων προκειμένου να εξετάζει την κοινή γεωργική πολιτικής και, αφετέρου, έχει προετοιμαστεί για τη βελτιωμένη χρήση τους.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής διανοητικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ενιαία αγορά.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν ο σχεδιασμός, η αποτελεσματικότητα και η παρακολούθηση του σχεδίου δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την περίοδο 2016-2020. Λόγω του ευρέος φάσματος δράσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο, περιορίζουμε την αξιολόγησή μας στις δράσεις που στοχεύουν τις επιχειρήσεις.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η ενωσιακή στήριξη για την ψηφιοποίηση των σχολείων.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν με αποτελεσματικό τρόπο μια παγκοσμίως ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αλυσίδα αξιών για τις μπαταριές στην ΕΕ.

-Έλεγχος για να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα σχετικά με το πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή του κανονισμού 2019/452 σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).

-Έλεγχος για να εξακριβωθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (authorised economic operator, ΑΕΟ) θα επιτύχει τον στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού και της διευκόλυνσης του εμπορίου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη είσπραξη των εσόδων.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υποστήριξαν αποτελεσματικά μια παγκοσμίως ανταγωνιστική βιομηχανία μικροκυκλωμάτων στην ΕΕ.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Επιτροπής για την ανάπτυξη των ενωσιακών υποδομών υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών και η αποδοτικότητα της ενωσιακής στήριξης για την ανάπτυξη και την έγκαιρη εξασφάλιση υποδομών υδρογόνου για τα τις μεταφορές στα κράτη μέλη.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην κοινή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων των εργαζόμενων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

-Έλεγχος για να αναλυθεί αν οι επενδύσεις της Επιτροπής στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως μέσω του

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιοποιούν πλήρως την δυνατότητα της ηλεκτρονικής συνοχής για την εφαρμογή μιας στρατηγικής προσέγγισης προς την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στο χώρο της συνοχής.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η στήριξη της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια συνέβαλε αποτελεσματικά στη βελτίωση του κράτους δικαίου στην περιοχή.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ είναι σε θέση να διαχειριστούν κυβερνοπεριστατικά.

-Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στις ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στις δαπάνες της ΚΓΠ και αν έχει προσδιορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την «αρπαγή γαιών» και έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η ΕΕ έχει, αφενός, διαθέσει την αναπτυξιακή βοήθεια για την περίοδο 2021-2027 βάσει μίας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και, αφετέρου, αναπτύξει ποιοτικά προγράμματα στήριξης.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) υπήρξαν αποτελεσματικά ως προς την βελτίωση της εδαφικής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

-Έλεγχος για να εξεταστεί αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δράση, προκειμένου να κατευθύνουν τις σχετικές επενδύσεις αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως αυτές που συνδέονται με τη διαφοροποίηση και τις υποδομές, προς έργα με μακροπρόθεσμα οφέλη.

-Επισκόπηση για να εξεταστεί η φορολογία της ενέργειας και η πολιτική επιδοτήσεων από την άποψη της συμβολής τους στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

-Έλεγχος για την άντληση διαφωτιστικών στοιχείων σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η χρηματοδότηση της ΕΕ στην κοινωνικοοικονομική μετάβαση σε περιφέρειες όπου η βιομηχανία του άνθρακα βρίσκεται σε παρακμή και το κατά πόσον η διαχείριση αυτών των κονδυλίων από την Επιτροπή και τις κύριες εθνικές/περιφερειακές αρχές ήταν η καλύτερη δυνατή.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η δράση της ΕΕ για την παράνομη αλιεία στοχεύει βασικούς κινδύνους και προωθεί βιώσιμες θάλασσες.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή παρουσίασε συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες για το κλίμα και την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την τιμή-στόχο του 20 % που αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος για την περίοδο 2014-2020.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η κοινή γεωργική πολιτική και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τη νιτρορύπανση παρέχουν στην ΕΕ την δυνατότητα να επιτύχει βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και να αποτρέψει την υπερβολική συγκέντρωση υγρής κοπριάς.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα υπήρξαν αποδοτικά στην προώθηση των βιώσιμων πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών.

-Έλεγχος για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα στάδια σχεδιασμού και παραγωγής της κυκλικής οικονομίας.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την κλιματική αλλαγή+ (GCCA+), της κύριας πρωτοβουλίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, από την άποψη της υποστήριξης των πλέον ευάλωτων χωρών για τον μετριασμό των κινδύνων και την προσαρμογή στις αλλαγές.

-Έλεγχος για τον απολογισμό του βαθμού επίτευξης των τιμών-στόχου του 2020 για την ενέργεια και το κλίμα, με την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια παρέχει μια ισχυρή βάση για την επίτευξη των τιμών-στόχου για το 2030.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Έλεγχος για να αξιολογηθούν i) η αποτελεσματικότητα των ερευνητικών έργων και ii) ο αντίκτυπός τους στη δημιουργία έξυπνων ή εξυπνότερων πόλεων. Θα αξιολογηθεί επίσης αν ο σχεδιασμός του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (συμπεριλαμβανομένων των αποστολών) έλαβε υπόψη τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το παρελθόν.

-Έλεγχος για να εξεταστεί ο αντίκτυπος των κανόνων της ΕΕ για την μεταφορά ζωντανών ζώων.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σε έργα υδατοκαλλιέργειας, με τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, των δαπανών και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

-Επισκόπηση για την παρουσίαση της κατάστασης σε σχέση με την παραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη σήμανση των επικίνδυνων -αποβλήτων στην ΕΕ και την μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων βιοκαυσίμων, από την άποψη του κατά πόσον αυτή οδήγησε στην εκμετάλλευση βιώσιμων πηγών και είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αξιοποίησή τους.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν τα αναφερόμενα για τις εκπομπές των αυτοκινήτων στοιχεία είναι αξιόπιστα και επιτρέπουν την ορθή και έγκαιρη είσπραξη των σχετικών προστίμων, καθώς και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της ευελιξίας που προσφέρεται στους κατασκευαστές και του χάσματος μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών εκπομπών, χάρη στα μαζικά δεδομένα.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή εξασφαλίζει οικονομική αποδοτικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντά της, όταν προσφεύγει στις υπηρεσίες συμβούλων που απασχολούνται από εξωτερικούς αναδόχους της.

-Έλεγχος για να εξετασθεί αν η προσέγγιση LEADER / τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων απέφερε οφέλη για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και αν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι ομάδες τοπικής δράσης διαχειρίστηκαν ορθά τα έξοδα και τους κινδύνους που συνδέονται με την προσέγγιση.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στην παροχή υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών στατιστικών.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα σύστημα αποκλεισμού που λειτουργεί σωστά και διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν χορηγούνται σε αναξιόπιστους αποδέκτες.

-Επισκόπηση για την ανάλυση των τάσεων σε επίπεδο ΕΕ και των ειδικών ανά χώρα πτυχών που βασίζονται στα δεδομένα Tenders Electronic Daily (TED).

-Επισκόπηση για να αναλυθεί η κατάσταση της ψηφιοποίησης της διαχείρισης και του ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ, των συναφών κινδύνων και προκλήσεων και των συνεπειών της για τον έλεγχο.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ είναι αποτελεσματικό ως εργαλείο για τον δημόσιο έλεγχο των δραστηριοτήτων των μελών ομάδων συμφερόντων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων από την ΕΕ.

-Έλεγχος για να αξιολογηθεί αν οι έλεγχοι που διενεργούν οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών (γνωστοί ως πρωτοβάθμιοι έλεγχοι διαχείρισης) είναι πλήρως αποτελεσματικοί για την πρόληψη των σφαλμάτων στον τομέα των δαπανών της πολιτικής συνοχής.

-Έλεγχος του βαθμού στον οποίο η στήριξη της κοινής γεωργικής πολιτικής για τον αμπελοοινικό τομέα της ΕΕ τον βοήθησε να καταστεί ανταγωνιστικότερος και ανθεκτικότερος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ