ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς φέρνει νομοσχέδιο - Πενταετής η παραγραφή

Αλλαγές στο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς φέρνει νομοσχέδιο - Πενταετής η παραγραφή
Αλλαγές στο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς φέρνει νομοσχέδιο INTIME

Αλλαγές στο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και στο χρόνο παραγραφής των παραβάσεων της νομοθεσίας που ισχύει για την κεφαλαιαγορά φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» που δόθηκε σήμερα σε διαβούλευση.

Ειδικά ως προς τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που σχετίζονται με παραβάσεις το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αναφέρει πως η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ώστε η Επιτροπή να δύναται :

  • Να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε παραβάτη, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις ειδικότερες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.
  • Να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.
  • Να απευθύνει συστάσεις στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
  • Να μην επιβάλλει κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις, σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Πενταετής παραγραφή

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι παραβάσεις της νομοθεσίας, που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων θα υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Αν μια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.

Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [(ΕΑΚΑΑ), European Securities and Markets Authority (ESMA)], ή άλλης αρμόδιας ενωσιακής ή εθνικής αρχής, η οποία φέρει βέβαιη χρονολογία και αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης.

Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως:

α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας, κατά τα ανωτέρω, αρχής για την παροχή πληροφοριών,

β) η εντολή ελέγχου που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε υπάλληλό της και της οποίας η χρονολογία βεβαιώνεται με σταθερό μέσο,

γ) οι πράξεις άσκησης εξουσιών ελέγχου,

δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων,

ε) η υποβολή εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιολογήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις περιπτώσεις πράξεων, η ισχύς των οποίων εξαρτάται από την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συμπληρώνεται, το αργότερο, την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας, ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει επιβάλει κύρωση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής.

Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό η σχετική με την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας, που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.

Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2022.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ