ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα που ξεκλειδώνουν τη δόση των 2,8 δισ. ευρώ.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, το οποίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

Στο ασφαλιστικό

Τροποποιούνται και καταργούνται ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 4387/2016, ως εξής:

  • Αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει).
  • Καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως 10 δωματίων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες έως το 2021 εισφορές των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί θα καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματός τους (αντί 14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020 και 19,5% το 2021).Η αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή του ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. από 1.1.2017 ανέρχεται στα 37,36 εκ. ευρώ για το έτος 2017, στα 31,13 εκ. ευρώ για το έτος 2018 και 6,23 εκ. ευρώ για το έτος 2019 (λόγω είσπραξης εντός του έτους αυτού εισφορών που αναλογούν στο έτος 2018).
  • Καταργείται επίσης διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κ.λπ. και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. αυξάνεται από 1.1.2017 στο 6,95% (αντί της σταδιακής αύξησής της στο 4,73% το 2017, στο 5,84% το 2018 και στο 6,95% από 1.1.2019).

Έξι ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως αναφορικά με την Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ.) προστίθεται παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα, στην ανωτέρω εταιρεία, από την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι: Ε.Υ.Α.Θ., Ε.ΥΔ.Α.Π., ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Δ.Ε.Η. και η ΕΛ.Β.Ο.

Ορίζεται, σε σχέση με την ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε., ότι η ανωτέρω μεταβίβαση των μετοχών της, δεν επηρεάζει την ειδική εκκαθάριση υπό την οποία έχει τεθεί, η οποία συνεχίζεται, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, μέχρι την περάτωσή της.

Η αγορά ενέργειας

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα προβλέπεται η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης [(ΕΕ) 2015/1222], στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την προσθήκη, πέραν των προβλεπομένων με την ισχύουσα νομοθεσία και της άσκησης των αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στους προαναφερόμενους Κανονισμούς, καθώς και στον Κανονισμό 1227/2011 της ΕΕ για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Ενδεικτικά παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας της ΡΑΕ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα που αφορούν στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και τη διάθεση των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

  • Προσδιορίζονται οι Αγορές (Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης), στις οποίες διενεργούνται οι σχετικές συναλλαγές στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μιας των προαναφερόμενων αγορών και καθορίζονται θέματα λειτουργίας αυτών.
  • Περαιτέρω, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: i) οι αρμόδιοι, κατά περίπτωση, Διαχειριστές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα για τη διασφάλιση της λειτουργικής διεπαφής μεταξύ τους και την ομαλή μεταφορά δεδομένων, ii) οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω Αγορών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και προσδιορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που τυχόν ανακύψουν, κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων.

ΛΑΓΗΕ - ΕΣΜΗΕ

Στο νομοσχέδιο ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ως ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού (μέριμνα για τη λειτουργία της εν λόγω Αγοράς, εκκαθάριση αυτής, τήρηση μητρώων, κάλυψη, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών κ.λπ.). Στη βάση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ορισμού, μετά από μία τριετία και άλλων νομικών προσώπων πέραν της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστών της εν λόγω Αγοράς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι υποψήφιοι (οικονομικοί πόροι, τεχνική υποδομή κ.λπ.).

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η ύπαρξη στην ελληνική επικράτεια εθνικού νόμιμου μονοπωλίου υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως, το οποίο αποκλείει τον ορισμό περισσότερων του ενός Ορισθέντος Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ). Ο εν λόγω Διαχειριστής ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ και ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες (κάλυψη, εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά κ.λπ.). Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θίγουν τον ορισμό, κατά τα ισχύοντα, της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ, ενώ η ΡΑΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. των κριτηρίων ορισμού της ως ΟΔΑΗΕ, την έγκριση των τελών που μπορούν να χρεωθούν σχετικά με τις υπηρεσίες αυτής λόγω εθνικού μονοπωλίου, καθώς και την ανάκληση του ανωτέρω Διαχειριστή.

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προσδιορίζονται τα Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο οποίος λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το Σύστημα ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τον επαρκή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση των Κωδίκων των Αγορών (Κώδικας Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικας Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Κώδικας Ενδοημερήσιας Αγοράς και Κώδικας Αγορά Εξισορρόπησης), με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών.

Οι Εταιρείες Διανομής Αερίου

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων που μπορεί να επιβάλλει η ΡΑΕ σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Ενδεικτικά ορίζεται ότι, δεν απαιτείται από τη ΡΑΕ η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία από ευρωπαϊκούς φορείς (ΕΕ κ.λπ.), για την εφαρμογή των προαναφερόμενων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Επίσης, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις Εταιρείες Διανομής Αερίου και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

  • Μειώνεται στα τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο (αντί πέντε που προβλέπεται), η διάρκεια της χρονικής περιόδου, κατά την οποία η ΔΕΠΑ Α.Ε. και οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης θα μπορούν να υποστηρίζουν τη λειτουργία των νέων εταιρειών διανομής ή προμήθειας αερίου, προκειμένου να αναπτύξουν πλήρως τις δικές τους υπηρεσίες.
  • Επανακαθορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας μεταφέρεται το προσωπικό της ΔΕΠΑ Α.Ε. στη νέα εταιρεία διανομής ή προμήθειας, από την ολοκλήρωση της απόσχισης του αντίστοιχου κλάδου.
  • Διευκρινίζεται ότι, οι νέες εταιρίες δεν μπορούν να προβούν, για χρονική περίοδο πέντε ετών από την ολοκλήρωση της απόσχισης, σε απολύσεις των εργαζομένων που προέρχονται από τις υφιστάμενες ΕΠΑ και την ΔΕΠΑ Α.Ε., εξαιτίας της απόσχισης.

Τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επανακαθορίζονται και θέματα, που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και προβλέπεται ότι, ειδικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να παρέχει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και μέχρι το τέλος του έτους 2019, υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, έναντι εύλογου ανταλλάγματος, για την κάλυψη του κόστους παροχής τους, με Συμβάσεις, κατόπιν έγκρισης από τη ΡΑΕ.

Τέλος, παρατείνεται η καταβολή του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά για το έτος 2015 έως τις 14-10-2016 (έληξε 31-1-2016) και για το έτος 2016, μπορεί να καταβληθεί έως τις 31-1-2017.

ΓΑΙΑΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των μισθωμάτων τροχαίου υλικού, βάσει της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το χρονικό διάστημα από 1-4-2014 και μέχρι τη θέση σε ισχύ της συναφθείσας από 24-6-2016 Σύμβασης Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Όπως προβλέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η ΓΑΙΑΟΣΕ εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το οφειλόμενο μίσθωμα και παρακρατεί ποσοστό 10% του συνολικού μισθώματος πλέον ΦΠΑ, για αμοιβή διαχείρισης της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού, στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από αναλογία μισθωμάτων έτους 2014, μισθώματα 2015 και αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της προαναφερόμενης σύμβασης εκμίσθωσης με τον ΟΣΕ, των οποίων η καταβολή καθυστερεί πλέον της οριζόμενης προθεσμίας, εισπράττονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), με ανάλογη εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.

Το μέρος των μισθωμάτων, τα οποία εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, μετά την αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής, διατηρείται σε ειδικό αποθεματικό και προορίζεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης τροχαίου υλικού και των εργασιών συντήρησης αυτού.

Τέλος, επιτρέπεται, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η εκχώρηση από το Δημόσιο απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές με τη σύναψη ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των Παρόχων, ως εκχωρητών, και του Δημοσίου, του ΟΣΕ Α.Ε. ή της ΓΑΙΑΟΣΕ ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς (μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού κ.λπ.).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ