ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξανά και ...υποχρεωτικά στα «θρανία» 7.000 εφοριακοί

Ξανά και ...υποχρεωτικά στα «θρανία» 7.000 εφοριακοί

Στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση 7.000 εφοριακών και τελωνιακών υπάλληλων θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) μέσω της νεοσύστατης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του επικεφαλής της ΓΓΔΕ η συμμετοχή των εφοριακών και των τελωνειακών στα προγράμματα της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα είναι υποχρεωτική και θα συνεπάγεται την απαλλαγή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Κατά τον χρόνο δε παρακολούθησης των προγραμμάτων οι υπάλληλοι θα θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Η Ακαδημία που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή και έχει ως στόχο τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης, αλλά και στην πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ.

Στη βάση αυτή, οι αρμόδιες διευθύνσεις της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα μεριμνούν για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ (που αποκτώνται από την εκπαίδευση), καθώς και για τη διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα είναι οι εξής:

 • Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
 • Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.
 • Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
 • Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων της ΓΓΔΕ και των εν γένει δράσεων αυτής.
 • Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ.
 • Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς της.
 • Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγματοποίηση εκδόσεων σε αντικείμενα συναφή με τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.
 • Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους της ΓΓΔΕ σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ