ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις εξωτερικές αναθέσεις των τραπεζών βάζει στο στόχαστρο ο SSM

Τις εξωτερικές αναθέσεις των τραπεζών βάζει στο στόχαστρο ο SSM
Reuters

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ έχει ξεκινήσει εστιασμένη θεματική εξέταση των κινδύνων που προκύπτουν από τις εξωτερικές αναθέσεις των τραπεζών. Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM),Ντανιέλ Νουί, απαντώντας σε ερώτηση του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κωνσταντίνας Κούνεβας.

Η ευρωβουλευτής έθεσε ερωτήματα σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, και συγκεκριμένα τις εποπτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ που αφορούν στη χρήση συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης από τις τράπεζες.

Απαντώντας η Νουί ανέφερε πως αν και η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να γίνουν πιο αποδοτικές, να επικεντρωθούν στις βασικές τους εργασίες και να τους δώσει πρόσβαση σε εργαλεία και υπηρεσίες που δεν διατίθενται εσωτερικά, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι οικονομικής ζημίας, κοινοποίησης εμπιστευτικών δεδομένων και υπονόμευσης της φήμης.

Όπως σημειώνει σχετικά, επειδή οι δραστηριότητες διενεργούνται από τρίτο μέρος, η εξωτερική ανάθεση μπορεί να επιφέρει πρόσθετους κινδύνους, όπως η απώλεια ελέγχου επί της ανατιθέμενης δραστηριότητας, η μεγαλύτερη εξάρτηση από τον φορέα που παρέχει την υπηρεσία, η απώλεια ελέγχου επί πληροφοριών που είναι σημαντικές για τις λειτουργίες της τράπεζας, το έλλειμμα τεχνογνωσίας, ο περιορισμός της ευελιξίας όσον αφορά την αντίδραση σε αλλαγές των συνθηκών στις αγορές, οι παραβάσεις των κανόνων εμπιστευτικότητας και αυξημένοι νομικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων.

Κατά τη Νουί, η εξωτερική ανάθεση μπορεί επίσης να περιορίσει την ικανότητα της εποπτικής αρχής να παρακολουθεί τη σχετική δραστηριότητα, καθώς η εταιρεία στην οποία διενεργείται η ανατιθέμενη δραστηριότητα συνήθως δεν εποπτεύεται από την ΕΚΤ. Υπογραμμίζει δε πως αν αυτοί οι κίνδυνοι δεν μετριάζονται επαρκώς από τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης, η εξωτερική ανάθεση μπορεί εν τέλει να ασκήσει αρνητικό αντίκτυπο στη διαχείριση κινδύνων και στη συνολική εταιρική διαχείριση της εποπτευόμενης οντότητας.

«Για τους λόγους αυτούς, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει θέσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την εξωτερική ανάθεση ως μία από τις εποπτικές της προτεραιότητες για το 2017 και έχει ξεκινήσει εστιασμένη θεματική εξέταση επί του θέματος. Το επίκεντρο της θεματικής εξέτασης είναι να καταγραφούν επιλεγμένες εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες των εποπτευόμενων οντοτήτων και να ελεγχθεί διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες διαχειρίζονται τους σχετικούς κινδύνους», απεκάλυψε η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Ωστόσο η Νουί αναγνώρισε πως αυτή η θεματική εξέταση περιορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ. Όπως εξήγησε, η ΕΚΤ αξιολογεί μόνο την εξωτερική ανάθεση εκ μέρους των τραπεζών από προληπτική σκοπιά. «Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτόν, η ΕΚΤ εφαρμόζει μόνο τη σχετική εθνική νομοθεσία, η οποία διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Εν προκειμένω, η ΕΚΤ διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι την τελική ευθύνη για την ορθή διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση και τις ανατιθέμενες δραστηριότητες αναλαμβάνουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των τραπεζών», ανέφερε.

Η Ντανιέλ Νουί καταλήγοντας αποσαφήνισε πως η ΕΚΤ δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών ή στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ξεκαθάρισε δε πως η εντολή που έχει ανατεθεί στον SSM δεν καλύπτει τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα και ιδίως την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ