ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης προς ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση του»

Θεοχάρης προς ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση του»
INTIME NEWS

Διαβιβάστηκε τη Δευτέρα από τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, έγγραφη απάντηση στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, αναφορικά με τον τίτλο σπουδών του Κωνσταντίνου Λούλη, γενικού γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού.

«Ο κ. Λούλης διορίστηκε νομίμως στη θέση του γενικού γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης από 23.07.2019, με την υπ' αριθμ. 14594/31.07.2019 (ΦΕΚ 511/ ΥΟΔΔ/02.08.2019) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Τουρισμού. Ο διορισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 του π.δ. 63/2005. Στο εν λόγω π.δ. δεν τίθεντο τυπικά προσόντα διορισμού στη θέση του γενικού γραμματέα. Με τον ίδιο άλλωστε νόμο είχαν διοριστεί και οι γενικοί γραμματείς προηγούμενων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στις 07.08.2019, δηλαδή μεταγενέστερα του διορισμού του κ. Λούλη στη θέση γενικού γραμματέα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019 ο υπ' αριθμ. 4622/2019 Νόμος για το επιτελικό κράτος. Στο άρθρο 44 ο εν λόγω νόμος θέτει νέα κριτήρια διορισμού των γενικών γαμματέων. Είναι όμως σαφές ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο διορισμού του κ. Λούλη», αναφέρει ο υπουργός Τουρισμού στην απάντησή του.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη στην Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ανέφερε στην αίτηση της ότι ο νόμος 4622/2019 της ΝΔ, υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», στο άρθρο 44 («Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς») ορίζει ότι «Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς διορίζονται ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κατ' ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ε.Ε., (γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

Η βουλευτής είχε επισημάνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού, όπου είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας, για τον γενικό γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής Τεχνικών Κυλινδρόμυλων αλλά «η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι η St. Gallen (Schweizerische Müllereifachschule St. Gallen https://www.smssg.ch/die-schule.html), η οποία είναι Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ετήσιας φοίτησης».

Κατόπιν αυτών ζητούσε «αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη».

Ο υπουργός Τουρισμού διαβίβασε στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του υπουργείου σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του νόμου για το επιτελικό κράτος «δεν ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο διορισμού του κ. Λούλη Κωνσταντίνου ούτως ώστε να εφαρμοστούν δεόντως».

Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία «αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Κ. Λούλη.

Τη Δευτέρα, η Δώρα Αυγέρη κατέθεσε νέα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη με την οποία ζητάει να διαβιβαστούν στη Βουλή τα Συμβόλαια Απόδοσης και την Αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης που προβλέπει ο νόμος για το επιτελικό κράτος.

Όπως επισημαίνει, με βάση το νόμο για το επιτελικό κράτος, «κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας υπογράφει Συμβόλαιο Απόδοσης με τον οικείο Υπουργό το οποίο συμπεριλαμβάνει τους στόχους και τις δράσεις που αναμένονται από αυτόν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το Συμβόλαιο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου Υπουργείου. Ο κάθε Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας αξιολογείται σε ετήσια βάση για την επίδοσή του. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας δεν επιτύχει ουσιωδώς τη στοχοθεσία με δική του υπαιτιότητα, ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό τη μη συνέχιση της θητείας του και αποφασίζουν από κοινού την άμεση λήξη της θητείας του».

Η κυρία Αυγέρη επισημαίνει ότι «μέχρι σήμερα καμία σχετική ανάρτηση - γνωστοποίηση δεν υπάρχει στη σχετική ιστοσελίδα https://primeminister.gr/». Η βουλευτής υπενθυμίζει εξάλλου ότι με βάση το νόμο για το επιτελικό κράτος «με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όπως, ιδίως, ο τύπος, η στοχοθεσία, το χρονοδιάγραμμα ή κάθε άλλο ζήτημα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

Κατόπιν αυτών καλεί τον κ. Γεραπετρίτη να καταθέσει στη Βουλή:

  • Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα Συμβόλαια Απόδοσης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.
  • Τα σχετικά Συμβόλαια Απόδοσης και την Αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ