ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζώα συντροφιάς: Στο υπουργείο Εσωτερικών οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες

Ζώα συντροφιάς: Στο υπουργείο Εσωτερικών οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες
Intime

Στο υπουργείο Εσωτερικών περνούν οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες για τα ζώα συντροφιάς οι οποίες ανήκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το σχέδιο κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Παράλληλα θεσμοθετείται νέα Γενική Γραμματεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα ονομάζεται «Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων» και ως εκ τούτου δημιουργείται αντίστοιχη θέση γενικού γραμματέα.

Για τα ζώα συντροφιάς

Σύμφωνα με το σχέδιο του Πρεδρικού Διατάγματος, η μεταφορά αφορά το σύνολο των θέσεων του προσωπικού του μεταφερόμενου τμήματος, καθώς και εκείνες τις αρμοδιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με τα ζώα συντροφιάς, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς.

Παράλληλα, από το τμήμα εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης , οι κάτωθι τρεις αρμοδιότητες, θα ασκούνται πλέον από το Τμήμα Ζώων Συντροφιάς:

1) Του καθορισμού των υγειονομικών απαιτήσεων για τις εμπορικού και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που εισάγονται από τρίτες χώρες ή μετακινούνται από άλλα κράτη μέλη.

2) Της παρακολούθησης του συντονισμού και της εποπτείας της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος Traces για τα ζώα συντροφιάς και

3) Του σχεδιασμού, της εναρμόνισης και της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου που αφορά τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, της έκδοσης σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής, καθώς και της ενημέρωσης του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα Traces, είναι μια κεντρική βάση δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση, μεταξύ των άλλων, των μετακινήσεων των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που είτε διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εισέρχονται σε αυτήν.

Αντίθετα, οι αρμοδιότητες του μεταφερόμενου τμήματος που συνδέονται με την προστασία των λοιπών ζώων –συμπεριλαμβανομένων των όρων ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων και καταφυγίων λοιπών ζώων-μεταφέρονται στο «Τμήμα Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης».

Για τη σύσταση νέας Γενικής Γραμματείας στο Αγροτικής Ανάπτυξης
Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ., συνίσταται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων» και παράλληλα δημιουργείται αντίστοιχη θέση γενικού γραμματέα.

Στη νέα γενική γραμματεία μεταφέρονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και θέσεων προσωπικού και οι εξής Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης:
Α) Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης και

Β) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.
Επίσης, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών» και υπάγονται σ΄ αυτήν οι εξής διευθύνσεις:

-Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής,
- Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών,
- Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφουδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και οι:

-Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
-Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
-Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα.
Σημειώνεται ότι, το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έως 148.420 ευρώ ετησίως και 78.600 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ