ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 3,4248% το ποσοστό ιδίων μετοχών της Metlen Energy & Metals

Στο 3,4248% το ποσοστό ιδίων μετοχών της Metlen Energy & Metals

Στο 3,4248% ανέρχεται πλέον το ποσοστό ιδίων μετοχών της Metlen Energy & Metals, κατέχοντας συνολικά 4.893.735 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 8.7.2024, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 21 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 36,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 770,70 ευρώ.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Metlen Energy & Metals κατέχει συνολικά 4.893.735 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,4248% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.