ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
PIXABAY

Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ. Αυτό προβλέπει σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αναμένεται να εγκρίνει αύριο το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

Τα πρόσφατα σκάνδαλα που σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες τράπεζες της ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Μάλτα, Εσθονία, Δανία, κ.α.) έχουν εγείρει ανησυχίες για το γεγονός ότι οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν υπόκεινται πάντα σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα συμπεράσματα που θα υιοθετήσει το Ecofin θα καθορίζουν μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για να διορθωθεί η κατάσταση.

Βασικός κορμός της πρότασης αυτής είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα ο κίνδυνος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα ενισχυθεί η εντολή της, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις αρμόδιες αρχές και ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Οι νέες αλλαγές θα διασφαλίζουν ότι οι παραβιάσεις των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα διερευνώνται με συνέπεια. Στη βάση αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορεί να ζητά από τις εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να διερευνήσουν πιθανές ουσιώδεις παραβιάσεις, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων — π.χ. επιβολής κυρώσεων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα που μια σειρά από υποθέσεις σχετικές με το ξέπλυμα χρήματος μέσω των τραπεζών τελούν υπό μακροχρόνια δικαστική διερεύνηση.

Με το νέο πλαίσιο οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα συμμορφώνονται προς τους κανόνες της ΕΕ και συνεργάζονται δεόντως με τις αρχές προληπτικής εποπτείας. Οι υφιστάμενες εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών θα ενισχυθούν έτσι ώστε, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές δεν ενεργούν, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να είναι σε θέση να απευθύνει αποφάσεις απευθείας σε μεμονωμένους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τέλος, το νέο πλαίσιο θα διευκολύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές υποθέσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ θα θεσπισθεί μια νέα μόνιμη επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας θα συνέρχονται οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ