Πώς θα προφυλαχθεί η Ελλάδα από ένα «άτακτο» Brexit - Το νομοθετικό ανάχωμα
Πηγή: Kirsty O'Connor/Pool via AP

Να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις από ένα άτακτο Brexit επιχειρεί η Ελλάδα. Προχθές η Βουλή ψήφισε ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν μια ομπρέλα ασφαλείας σε περίπτωση μη συντεταγμένης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, διασφαλίζοντας τόσο τα ελληνικά συμφέροντα, όσο και εκείνα των Βρετανών υπηκόων.

Σημειώνεται πως η προθεσμία εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ παρατάθηκε για τις 12 Απριλίου και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες από την βρετανική Βουλή και τη κυβέρνηση της χώρας θα κριθεί το έαν οι διατάξεις που ψήφισε η ελληνική Βουλή για το Brexit θα ενεργοποιηθούν ή όχι.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια θα έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα με ισχύον διαβατήριο (εάν είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικογενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας).

Σε περίπτωση άτακτου Brexit οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στους οποίους έχει χορηγηθεί έως τις 29/3/2019 από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής αυτό το έγγραφο θα έχει ημερομηνία λήξη στις 31/12/2020. Για τα μέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους έχουν εκδοθεί έως τις 29/3/2019 Δελτία Διαμονής ή Δελτία Μόνιμης Διαμονής ορίζεται, ανεξαρτήτως της λήξης τους, ως ημερομηνία νέας λήξης η 31/12/2020.

Video: Brexit: Οι σκόπελοι και τα σενάρια της επόμενης μέρας

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε ετών και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήματος δύο μηνών πριν τις 31/12/2020.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν τις 31/12/2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαμονής και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση άτακτου Brexit  για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα μέλη οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της Ελλάδος συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμά- των, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως τις 31/12/2019.

Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι οποίοι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια μετά τις 30/3/2019, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για χρονική περίοδο έως τις 31/12/2019.

Video: Τι είναι το backstop και γιατί εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» του Brexit;

Σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/12/2020, να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μην αφήσει καμία ανοικτή εκκρεμμότητα σε περίπτωση «σκληρού» Brexit ο νομοθέτης προέβλεψε πως «λεπτομέρειες σχετικές με ρυθμίσεις θεμάτων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέματα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού».

Διαβάστε επίσης