ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Η αποτελεσματικότητα του εποπτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, βρίσκεται στο επίκεντρο ελέγχου που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, αφενός λόγω της τεράστιας κλίμακας αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας στην επικράτεια της ΕΕ (φθάνει τα 200 δισ. ευρώ ετησίως), και αφετέρου λόγω μιας σειράς ιδιαίτερα προβεβλημένων σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και στα οποία εμπλέκονται τράπεζες.

Όπως ανακοινώθηκε, οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου θα εστιάσουν στη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων για την εσωτερική αγορά, στον συντονισμό μεταξύ των εθνικών εποπτικών φορέων και των ενωσιακών οργάνων, καθώς και στις ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της νομοθεσίας της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο.

Αν και αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, είναι τα κράτη μέλη, οι επιτόπιες ελεγκτικές εργασίες στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου θα καλύψουν τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και εθνικές Αρχές και φορείς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ