ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φόροι κατέρρευσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Ποιοι φόροι κατέρρευσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2020
INTIME

Στα 18,2 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από φόρους την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020, έναντι 20,9 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2019, γεγονός που αποτυπώνει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού τόσο στην πραγματική οικονομία, όσο και στη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Αυτή η μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας εκτίναξαν το πρωτογενές έλλειμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9,232 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,626 δισ. ευρώ, που είχε περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 2,687 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6,10 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,996 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,903 δισ. ευρώ ή 17% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,257 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,495 δισ. ευρώ ή 14,1% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18,262 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,794 δισ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

- ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 257 εκατ. ευρώ ή 26,1%.

- ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 5%.

- ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.113 εκατ. ευρώ ή 15,3 %.

- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ ή 10,6%.

- ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 4,9%.

- ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 28,8%.

- Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ ή 21,3%.

- Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 24,6%.

- Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ ή 33,2%.

- Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ ή 16,4%.

- Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 34%.

- Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 18,1%.

- Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ ή 14,6%.

εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 14%.

- Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,6%.

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 439 εκατ. ευρώ ή 9,6%.

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 38 εκατ. ευρώ ή 8,7%.

- Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ ή 8,3%.

- Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 42,8%.

- Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 11,1%.

- Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10,9%.

- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 40,3%.

- Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 99,4%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,262 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 408 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,647 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 28,227 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2,703 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου (25,524 δισ. ευρώ).

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

- Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 ύψους περίπου 998 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).

- Οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1.928 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας της Covid-19.

- Οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 197 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 2,090 δισ. ευρώ, λόγω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 2,505 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ