ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση των αποθεμάτων

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση των αποθεμάτων
Άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας πρέπει να δηλωθούν από επιχειρηματίες οι διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένα προϊόντα Pixabay

Από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα μέσω της οποίας πρέπει να δηλωθούν από επιχειρηματίες οι διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως πρώτες ύλες (σιτάρι, καλαμπόκι, άλευρα, ηλιέλαιο κ.ά), σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ( http://www.mindev.gov.gr ), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».

Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη 06/04/2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ηδη, από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα 1.500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις για προσπάθεια αισχροκέρδειας, είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι υποχρέωση της Πολιτείας είναι να γίνεται έλεγχος εάν δικαιολογείται η όποια ανατίμηση με βάση την αύξηση των πρώτων υλών. Ειδικά για όσους επιχειρήσουν κερδοσκοπία το κράτος θα είναι αυστηρό.

«Σε μια τέτοια περίοδο δεν είναι μόνο παράνομο, είναι και απολύτως ανήθικο για όποιον το επιχειρεί», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς. Πρόσθεσε, επίσης ότι εντός των επομένων ημερών, θα ανακοινωθεί ο τρόπος κατανομής της ενίσχυσης 45 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών, με βάση τον τζίρο του προηγουμένου έτους, ενώ κλείνοντας υπογράμμισε ότι έχει διασφαλιστεί από την ΕΕ για πολλά προϊόντα που εξαγάγαμε και πήγαιναν στις εμπόλεμες χώρες, να ενεργοποιηθεί το μέτρο των κρατικών ενισχύσεων για απορρόφηση των προϊόντων αυτών στις εγχώριες αγορές.

Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης

1. Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά απο- κλειστικά στα εξής είδη:

α) Πρώτες ύλες λιπασμάτων και ειδικότερα: αα) νιτρικό κάλιο
αβ) τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο (βόρακας) αγ) φωσφορική ουρία
αδ) μείγμα ιχνοστοιχείων
αε) λιπάσματα τα οποία αναφέρονται στην περ. β) του παρόντος και δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες στην παραγωγή λιπασμάτων.

β) Λιπάσματα σε υγρή και στερεά μορφή και ειδικό- τερα:
βα) αζωτούχα λιπάσματα, ββ) φωσφορικά λιπάσματα, βγ) καλιούχα λιπάσματα,
βδ) σύνθετα λιπάσματα, δύο ή περισσότερων στοι- χείων
βε) οργανικά - οργανοανόργανα λιπάσματα (νέου τύ- που)

γ) Ζωοτροφές και ειδικότερα: γα) πρώτες ύλες ζωοτροφών:

γα1) αραβόσιτος και προϊόντα αυτού γα2) σιτάρι και προϊόντα αυτού
γα3) κριθάρι και προϊόντα αυτού γα4) βρώμη και προϊόντα αυτής γα5) σόγια και προϊόντα αυτής
γα6) ηλιόσπορος και προϊόντα αυτού
γα7) ζάχαρη ως πρώτη ύλη παρασκευής μελισσοτρο- φών
γβ) σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν φυτική πρώ- τη ύλη και συγκεκριμένα αραβόσιτο, ή/και σιτάρι, ή/και κριθάρι, ή/και βρώμη, ή/και σόγια, ή/και ηλιόσπορο ή/ και προϊόντα αυτών σε ποσοστό άνω του 50% του συ- νολικού μίγματος.
γγ) παρασκευασμένες μελισσοτροφές που περιέχουν ως πρώτη ύλη ζάχαρη σε ποσοστό άνω του 50%

δ) Δημητριακά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ειδικότερα:
δα) Σιτάρι και σμιγάδι, δβ) σίκαλη,
δγ) κριθάρι, δδ) καλαμπόκι, δε) βρώμη,
δστ) φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι).

ε) Άλευρα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ειδικότερα:
εα) άλευρα σιταριού ή σμιγαδιού,
εβ) άλευρα άλλων δημητριακών και ιδίως καλαμπο- κάλευρα,

στ) φυτικά έλαια και ειδικότερα:
στα) ηλιέλαιο,
στβ) αραβοσιτέλαιο, στγ) φοινικέλαιο, στδ) σογιέλαιο,
στε) σησαμέλαιο.

Οι κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων θα επισύρει αθροιστικά τις κάτωθι κυρώσεις:

1.α) την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων των ειδών του άρθρου 1,
β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους:
βα) χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δή- λωσης αποθεμάτων αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ββ) χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξί- ας από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ,
βγ) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2.Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργά- νου του άρθρου 6 της παρούσας διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ