«Καψόνι» στους δικαστικούς με τα αναδρομικά

«Καψόνι» στους δικαστικούς για το θέμα των αναδρομικών των ετών 2013, 2014 και 2015 κάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Περίπου 25 ημέρες μετά την έκδοση εγκύκλιου με την οποία καλούσε τις εφορίες να επανεκκαθαρίσουν τα εισοδήματα των τριών προηγούμενων ετών, αφαιρώντας το 25% και από τους μισθούς και από τις συντάξεις των δικαστικών, η ΓΓΔΕ με νέα εγκύκλιο παίρνει πίσω μέρος των αναδρομικών.

Η νέα απόφαση ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%. Έτσι, οι δικαστικοί γλιτώνουν το φόρο εισοδήματος, αλλά όχι την έκτακτη εισφορά.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να υποβληθούν στις εφορίες χειρόγραφα χωρίς κυρώσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Παράδειγμα επιστροφής

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω η ΓΓΔΕ παραθέτει το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός για τον οποίο οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ανέρχονταν στο ποσό των 1.000 ευρώ. Έστω επίσης ότι οι συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις για το ίδιο έτος ανέρχονταν στο ποσό των 100 ευρώ. Βάσει των ανωτέρω, στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση για το ως άνω έτος:

α) στους κωδικούς 301-302 θα αναγραφεί το ποσό 1.000 - 100 = 900 - (25% x 1.000) = 650 ευρώ,

β) στους κωδικούς 659-660 θα αναγραφεί το ποσό 25% x 1.000 = 250 ευρώ.

Διαβάστε επίσης