ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τη σύσταση Εθνικού Συμβούλιου Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή και το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 για το εμπορικό απόρρητο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου συνιστάται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με αντικείμενο το συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση, την εποπτεία, την προώθηση και την προστασία της διανοητικής πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Με τις διατάξεις αυτές επιλύεται ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας το συντονισμό των δράσεων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που πραγματοποιούνται από μία σειρά υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «το συμβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή συγκροτημένων πολιτικών διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης του διανοητικού κεφαλαίου στην Ελλάδα».

Προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική και πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας στο Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα συμμετέχουν ως μέλη:

α) ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

β) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

γ) ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας,

δ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ε) ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος,

στ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ),

η) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

θ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ