ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 153,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο 9μηνο 2017

Στα 153,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank στο 9μηνο 2017
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Σε 153,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο 9μηνο 2017 τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 85,1 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 761,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2017, μειωμένες κατά 11,9% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 171 μονάδες βάσεως. Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 931,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2017 σε 848,6 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης εξόδων/εσόδων διαμορφώθηκε σε 46,6% έναντι 48,1% το 9μηνο του 2016.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 33,9 δισ., έναντι 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,4 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2017 και συνολικά 6,8 δισ. το 9μηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε 7,3 δισ., μειωμένη κατά 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

Η τράπεζα παρουσίασε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους», τονίζει ο CEO της τράπεζας Δημήτρης Μαντζούνης.

«Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού.

Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ