ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 12,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 12,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018
(EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Καθαρά κέρδη 12,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η Alpha Bank.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 103,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Ο φόρος εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. Οι ζημίες απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 649,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως. Το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 802,7 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους 3,1 δισ. ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».

Όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,5%, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια στα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ η ρευστότητα παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως υπογραμμίζεται, τον Αύγουστο του 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,9 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

Σημαντική, επίσης, είναι η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος του Αυγούστου του 2018, μειωμένη συνολικά κατά 5,9 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Η Alpha Bank παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,4 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ